K, jún. 25, 2024
Az anyakönyvi okirat kiállítása
 
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) kormányrendelet rendelkezései szabályozzák az anyakönyvi okirat kiállításának szabályait. Ennek értelmében e feladatot Bogyiszlón a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetője látja el.
 
Az eljárás keretében:
- születési,
- házassági, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló, valamint
- halotti anyakönyvi kivonat kérelmezhető.
 
Anyakönyvi kivonat kiállítását az érintett, vagy az általa meghatalmazott személy kérheti.
 
Kiskorú esetén a szülők vagy a szülők által meghatalmazott személy kérheti a kivonat kiállítását.
 
Halotti anyakönyvi kivonat kiállítását a hozzátartozó, vagy az, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, és ezen érdeket igazolja, kérheti.
 
Amennyiben nem az anyakönyvi bejegyzésben szereplő személy igényli a kivonatot, közölni és szükség esetén igazolni kell, hogy a kivonatban szereplő személlyel milyen rokoni vagy jogi kapcsolatban áll.
 
Anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelmet bármelyik anyakönyvvezetőnél elő lehet terjeszteni (2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról 73. § (5) bek.), ugyanakkor javasoljuk azt, személyes előterjesztés esetén, az esemény helye szerinti anyakönyvvezető előtt előterjeszteni.
 
Az előterjesztés formái:
 
1.) Ügyfélkapu útján:
 
magyarorszag.hu honlapon a Család menüpontban található Anyakönyvi kivonat menüpontra kattintva (https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#szolgaltatas_lista,CS.ANY) elérhetővé válik a kérelem.
 
A honlapon kitöltve a kérelem beküldhető, amennyiben a kérelmezett anyakönyvi esemény már szerepel az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben (EAK rendszer)
 
A kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül az anyakönyvvezető kiállítja, és a kérelmezőnek könyvelt postai küldeményként megküldi az elkészült kivonatot.
 
Ebben az esetben kizárólag a kérelmező saját anyakönyvi eseményéről igényelhet kivonatot.
 
 
2.) Postai úton:
 
Postai úton kizárólag abban az esetben igényelhető anyakönyvi kivonat, ha az igénylő közölte a következő adatokat:
 
Annak a személynek, akire az igénylés vonatkozik:
 
születési anyakönyvi kivonat esetén:
a) a születési családi és utónevét,
aa) a születési helyét és idejét,
ab) az anyja születési családi és utónevét,
 
házassági anyakönyvi kivonat esetén:
b) a házasságkötés helyét, idejét
bb) a házastársak születési családi és utónevét,
bc) a házastársak születési helyét és idejét,
 
halotti anyakönyvi kivonat esetén:
c) a haláleset helyét, idejét.
ca) az elhalt házassági családi és utónevét,
cb) az elhalt születési családi és utónevét,
cc) az elhalt születési helyét és idejét,
 
Ebben az esetben az alábbi nyomtatványok közül is ki lehet azt tölteni, amely eseményről a kivonat kiállítását kéri. A kérelmet ez esetben ki kell nyomtatni, alá kell írni és úgy kell beküldeni.
 
Születési anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem nyomtatvány
Házassági anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem nyomtatvány
Halotti anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem nyomtatvány
 
A kérelem meghatalmazottként történő benyújtása esetén legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás csatolása is szükséges.
 
A kérelem alapján az anyakönyvvezető kiállítja, és a kérelmezőnek könyvelt postai küldeményként megküldi az elkészült kivonatot.
 
3.) Személyesen:
 
Személyes kivonat kérés esetén szükséges:
- A kérelmező személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa (érvényes személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél), valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
- Amennyiben az átvevő meghatalmazott, úgy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú aláírásával ellátott) eredeti meghatalmazás.
 
 
 
 
Illetékesség:
 
Az elektronikus anyakönyvbe bejegyzett vagy bejegyezhető adatról kért anyakönyvi közokirat kiállítására az az anyakönyvvezető illetékes, akinél az anyakönyvi közokirat kiállítását kérték.
 
Ha az anyakönyvi közokirat kiállítását a konzuli tisztviselőnél kérték, annak kiállítására az anyakönyvi eseményt nyilvántartó anyakönyvvezető illetékes.
 
A papíralapú anyakönyvbe bejegyzett, de az elektronikus anyakönyvbe be nem jegyezhető adatról kért hatósági bizonyítvány kiállítására a papíralapú anyakönyvet kezelő anyakönyvvezető illetékes.
 
Ügyintézési határidő:
 
A kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül kell kiállítani az igényelt kivonatot.
 
Az ügyintézés díja:
 
Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.
 
Elérhetőségek:
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal
7132 Bogyiszló, Kossuth u. 28.
Telefon: 74/540-157
 
 
 
 
Vonatkozó jogszabályok:
 
2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 
Egyéb tudnivaló:
 
- Magyarországon állami anyakönyvezés 1895. október 1-je óta létezik, ezt megelőzően az egyházak vezették az anyakönyvi nyilvántartást.
 
Nyomtatványok:
 

Születési anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem nyomtatvány

Házassági anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem nyomtatvány

Halotti anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem nyomtatvány

Meghatalmazás anyakönyvi kivonat átvételére

Please insert your API key for mailchimp.

Image